Adres
Śląskie Kampery
ul. Dębowa 14C
44-348 Skrzyszów

Pracujemy w godzinach
Pon - Pt 9:00 - 17:00
Sobota  8:00 - 13:00

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania usług w serwisie internetowym Śląskie Kampery – https://slaskiekampery.pl/ od Auto Mix Agnieszka Klapuch, ul. Dębowa 14C, 44-348 Skrzyszów, NIP: 6472245249, wpisaną do rejestru CEIDG oraz ich realizację przez Usługodawcę.
2.     W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zakupu usługi oznacza akceptację Regulaminu.
3.     Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a.     Usługodawca – Auto Mix Agnieszka Klapuch, ul. Dębowa 14C, 44-348 Skrzyszów, NIP: 6472245249;
b.     Najem – najem pojazdów typu kamper świadczony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, realizowana w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie, OWU i Regulaminie;
c.     Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie pojazdu, który może być przedmiotem Najmu;
d.     Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
e.     Użytkownik – jedna osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Użytkownikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
f.      Zamówienie – transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest przez serwis internetowy Usługodawcy;
g.     Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie  https://slaskiekampery.pl/;
h.     Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej https://slaskiekampery.pl/ oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Użytkownika.
4.     Szczegółowe informacje o Usługach znajdują się na stronie internetowej https://slaskiekampery.pl/, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: biuro@slaskiekampery.pl
5.     Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@slaskiekampery.pl

§ 2. Warunki korzystania z usługi elektronicznej

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Serwis internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia, Newslettera i Formularza kontaktowego. Za świadczenie tych usług Serwis nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z ww. usług w terminie 14 dni od daty skorzystania z nich.

§3. Składanie Zamówień

 1. Usługodawca i Użytkownik zawierają umowę Najmu na odległość.
 2. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu:
  1. Aby dokonać zakupu Użytkownik wybiera interesującą go Ofertę w Serwisie. Następnie przenosi Ofertę do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Następnie Użytkownik przechodzi do zakładki, w której określa szczegóły dot. Najmu, podaje dane osobowe i wybiera metody płatności.
  2. Następnie Użytkownik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym Zamówieniu.
  3. Użytkownik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
  4. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Użytkownik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zawarcia umowy Najmu oraz rozliczenia, tj. m.in. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 6. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia i zawarcie umowy Najmu wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Najmu, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Użytkownika podanych Usługodawcy.
 7. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia Użytkownik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 8. Po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej kwoty wynagrodzenia za Najem dochodzi do zawarcia umowy Najmu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Najmu i wybraną przez Użytkownika Ofertą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej Serwisu;
  2. wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 6.
 11. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

§4. Rozliczenia

 1. Serwis internetowy udostępnia elektroniczne formy płatności za Zamówienie, za pośrednictwem zewnętrznego pośrednika płatności.
 2. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny Najmu w terminie do 5 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 4. Usługodawca może wystawić fakturę VAT Użytkownikowi, jeżeli Użytkownik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu zapłaty ceny.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: biuro@slaskiekampery.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Użytkownika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług w zakresie najmu samochodów.

§6. Zasady realizacji Najmu

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej Najmu danego pojazdu.
 2. Usługi są realizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju usług, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Użytkowników.
 3. Zasady Najmu znajdują się w Ogólnych Warunkach Najmu, dostępnych pod linkiem: https://slaskiekampery.pl/wp-content/uploads/2022/10/AM_OWU-najmu-kampera_22092022.pdf Ww. zasady stanowią integralną część umowy Najmu.

§7. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022




WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić